Friday, May 12, 2017

स्वप्नदर्शी


एक कलाकार...स्वप्नदर्शी
                    स्वप्नांना हकिकतेत अचूक उतरवणारा 
                    कल्पनांचे मनोरे जगासमोर उभारणारा 
                    मनामनांचे गुपित जाणून सहज मांडणारा 
                    कुंचल्यांच्या स्पर्शांनी रंग रंग उधळणारा 
                    रेघा-बिंदू-ऊन-सावलींशी मनसोक्त खेळणारा 
                    कलाकृतीने आपुल्या जग दंग-बेधुंद करणारा
                    अगदी शुन्यालाही या जगी मूल्य बहाल करणारा 
                    उघड्या डोळ्यांना कल्पनेपलीकडचेही दाखवणारा
                    मनाच्या झरोक्यातून कल्पनांच्या कवडश्याना
                    कोऱ्या कागदावर उमटवणारा... एक जादूगार
           
                                                                                                                           - रुपाली ठोंबरे.

No comments:

Post a Comment

Blogs I follow :