Thursday, December 15, 2016

तुझ्या विना....मी?

                     

                                                                                                                                                               

  कितीदा नव्याने तुला पाहते मी
  कितीदा नव्याने तुला जाणते मी
  तुला पाहते मी
  तुला सांगते मी
  तुझ्या विना अर्थ नाही जीवनी
  तुझ्या विना सांग "जगू कशी मी?"

   तुझ्या प्रीतीची प्यास डोळ्यांत वाहे
  तुझ्या सोबतीची मला आस आहे
  तुझ्या आठवणींत माझ्या सख्या रे
  क्षणमाला निरंतर ही मीरा जपते रे

   जीव भिजतो बघ रोज हा उशाशी
  तू ये धावून आता तरी मजपाशी
  येऊन सारे उधळून सुख रंग तारे
  देऊन सारे तू न कधी परत जावे

   कितीदा नव्याने तुला पाहते मी
  कितीदा नव्याने तुला जाणते मी
  तुला पाहते मी
  तुला सांगते मी
  तुझ्या विना अर्थ नाही जीवनी
  तुझ्या विना सांग "जगू कशी मी?"

                                               - रुपाली ठोंबरे.

2 comments:

Blogs I follow :